onsdag 5. august 2015

Birthday Calendar in a Box and a Tutorial

Hello Everyone <3 

It is Wednesday and I am a Guest Designer for Noor! Design <3
This time I have made a step by step explanation on how you can make your own Birthday Calendar. By using a template - Box Art a4 Baroque and turn it in to a box <3 

 
I dag er det onsdag og jeg er Gjeste Designer for Noor! Design <3
Denne gangen har jeg laget en steg for steg forklaring på hvordan du kan lage din egen Bursdagskalender, ved bruk av en stensill som gjøres om til en boks <3 


This is actually the first time I used a template to make a box ;-)

The explanation is below the images :-) 
 

Dette er faktisk første gangen jeg bruker en mal til en boks ;-)

Forklaringen står under vært bilde :-)


STEP 1:


Here is the Box Art a4 Baroque. I used to make my Birthday Calendar.


Her er Stensilen jeg har brukt til min bursdags kalender.


STEP 2:


Use the template to draw around over white cardboard or in the color you want. After, you use scissors to cut it out.


Bruk malen til å tegne over hvit kartong eller en anen farge hvis du ønsker det. 
Etter på bruker du en saks å klipper den ut. 


STEP 3:
  

 When you have cut it out, use a bone folder and score on all the lines on the back side of the box. 
Use a bone folder to make the embossed more visible. This makes it easier to assemble the box. 


Når du har klippet den ut, preger du rett over alle linjene som er på baksiden av kartongen. Bruk så en Bone folder for å gjøre pregene mer synlig. Dette gjør at det blir bedre å sette sammen boksen. 


STEP 4:
 

 Now I'll decorate the walls outside of the box. 
I have a light blue cardstock with small dots on it.
To get the right measurements, I use the template and draw on the cardstock. 

  
Nå skal jeg dekorere veggene som blir på utsiden av boksen. 
Jeg har valgt en lys blå kartong med ett mønster med dotter. 
For å få de rette målene, bruker jeg stensilen og tegner av på kartongen. 


STEP 5:


Now I cut on the line and measure it on the white cardstock, so I get the right length.


Nå klipper jeg etter streken og måler den til den hvite kartongen, slik at jeg får den rette lengden.


STEP 6:


This is how it looks when it is measured. I've adjusted with scissors at the top to get it to fit. 
 

Slik ser den ut når den er målt opp. Jeg har justert med saksen helt øverst for å få det til å passe inn.


STEP 7:

 You use the template to all parts of the outside of the box to get the right cut and shape. Then use the scissors to make the edges distressed.


Du bruker malen til alle delene uten på boksen for å få den rette fassongen på de blå delene. Bruk så saksen til å gjøre kantene slitte.


STEP 8:

Now I ink all the edges.


Nå sverter du alle kantene.


STEP 9:On the side facing forward and also the backside of the box, I created floral patterns. By using a flower patterned stencil and gesso.


På den siden som blir bak og forran boksen, lager jeg blomster mønster.
Her bruker jeg en ny stensil med Blomster på og gesso.


STEP 10:


This is how it looks when it is finished.


Slik ser det ut når det er ferdig.


STEP 11:

 I attach all sides with double sided tape before I glue the box together. 

Then you end up with such a box like the picture.Jeg fester alle sidene med dobbelsidig tape før jeg limer boksen sammen. 
Da ender du opp med en slik boks slik som på bildet.


STEP 12:


On the inside of the box, I used a dark cardstock with dots on. To get the right size. I've used the same technique as I have done on the outside. I've distressed the edges and inked them before I put them on with double sided tape.På innsiden av boksen har jeg brukt en mørk blå kartong med dotter på. For å få de rette målene, har jeg brukt samme teknikk som det jeg har gjort på utsiden. Jeg har gjort kantene slitte og svertet dem før jeg har festet dem med dobbelsidig tape. 


STEP 13:


Now I create the card that will be inside the box.
I have 12 blue squares, measuring 8,9 x 8,9 cm
and I have 24 white squares measuring 8,3 x 8.3 cm.
All squares are distressed and inked.

Nå lager jeg kortene som skal være nedi boksen. 
Jeg har 12 blå firkanter, som måler 8,9 x 8,9 cm
og jeg har 24 hvite firkanter som måler 8,3 x 8,3 cm.

Alle firkanter er gjort slitte og svertet.


STEP 14:

Beneath the white squares, I attach the double sided tape.


Under vær hvite firkant, fester jeg dobbelsidig tape på. 


STEP 15:

Then I attach two white squares on to one blue square. One on ether side of the blue square.
Then you have plenty of room to write down the Birthdays to your friends and loved ones. 


Så fester jeg 2 hvite firkanter til vær og en blå firkant, en på vær side.
Da har man god plass til å skrive opp Bursdager til Kjente og kjære <3 


STEP 16:

Since this is a calendar I used the set of dies from Noor! Design, with all the months. I used the bright blue cardstock, the same cardstock as I used on the outside of the box.


Siden dette er en kalender, bruker jeg settet med dies fra Noor! Design med alle måndene. Jeg stanser ut en av vær i den lyse blå kartongen som er på utsiden av boksen.


STEP 17:

I use white wax thread around the cards and make a bow with a small button on. Then I attach the months on the top with glue.


Jeg bruker hvit woks tråd runt kortene og lager en sløyfe med en liten knapp på. Så fester jeg måndene oppå med lim. 


STEP 18:

This is how the box turned out when finished <3

Slik er Boksen når den er ferdig <3


On the final box, you can see how I've decorated the box.
On the outside, I have attached half pearls in the corners and under the box.

On the front of the box, you can see the flowers, butterfly and buttons that are fastened with wax line all the way round with a bow in the front. 


På den ferdige boksen kan du se hvordan jeg har pyntet boksen. 
På utsiden har jeg festet halvperlene i hjørnene og under boksen. 

På fronten av boksen kan du se blomster, sommerfugler og knapper som er festet med vokstråd hele veien runt med en sløyfe i front. On the back of the box, I have attached large pearls as the center of the flowers <3 På baksiden av boksen har jeg festet store halvperler som senter av blomsterne <3

 All the months will fit in the box without any problems.


Alle måndene får plass nedi boksen uten noen problemer.
 


Here is the box without the cards.
 
Slik ser boksen ut uten kortene nedi.
 Now you have seen my Birthday Calendar based on the template that can be used for many projects.

A little while ago Tracy made a fantastic Christmas box with the same template and you can find it HERE <3

 

Da har dere sett bursdags kalenderen laget ut i fra en mal som kan brukes til mange prosjekter. 

For en liten stund siden laget Tracy en fantastisk flott juleboks med den samme malen og du finner den HER <3

  
I hope you are inspired to create a calendar for yourself. Link to the products are available below <3

 
Håper dere ble Inspirert til å lage en kalender selv, Link til produkter finner dere nedenfor <3 


xo xo 
 Silje Kristin

4 kommentarer:

  1. Kjempeflott. Takk for at du forklarer så grundig i bloggen din, du er til stor inspirasjon :-)

    SvarSlett
    Svar
    1. Tuuusen Takk Mellem <3 Synes det er kjempe flott at du blir inspirert <3

      Slett

Thank you for your kind comments. I love reading them and they make my heart sing <3